Tuesday, March 29, 2011

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จุดมุ่งหมาย
     ๑.การสงวนรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้ได้รับปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างพอเหมาะ
     ๒.การให้หลักประกันว่าจะมีผลผลิตจากทรัพยากรอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ โดยให้เกิดดุลยภาพระหว่างการใช้สอยกับการเสริมสร้างให้ฟื้นสภาพขึ้นมาใหม่

การจำแนกทรัพยากร
     ๑.ทรัพยากรที่สามารถฟื้นสภาพได้ คือ ทรัพยากรที่เมื่อใช้ประโยชน์โดยมีหลักการที่ถูกต้องแล้ว ทรัพยากรนั้นจะสามารพเพิ่มพูนขึ้นมาได้ตามสภาพเก่า เช่น ป่าไม้
     ๒.ทรัพยากรที่เสื่อมสภาพ คือ ทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดแทนที่ได้ในระยะเวลาอันสั้น คือ ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน น้ำมัน แร่ธาตุ

การอนุรักษ์น้ำ
     ๑.สงวนป่าไม้ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งอุ้มน้ำไว้ได้
     ๒.จัดระบบชลประทานที่ดี คือ การจัดสรรน้ำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
     ๓.คุ้มครองความสะอาดให้กับแหล่งน้ำ

การอนุรักษ์ดิน
     ๑.ปลูกพืชหมุนเวียนช่วยป้องกันดินจืด
     ๒.ปลูกพืชคลุมดิน
     ๓.ปลูกพืชตามแนวระดับโดยการไถพรวน หว่านปลูก และเก็บเกี่ยวพืชขนานไปตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อลดอัตราการชะล้างและการพัดพาดิน
     ๔.การทำขั้นบันได โดยการสร้างดินหรือหินขวางความลาดเทของพื้นที่ ช่วยลดการเซาะของน้ำและการพัดพาดิน
     ๕.อย่าเผาป่าหรือตัดไม้โดยไม่ถูกหลักการ
     ๖.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ อย่าปล่อยให้สัตว์กินพืชหากินในพื้นที่เดิม จะทำให้พืชคลุมดินบริเวณนั้นหมดไปได้
     ๗.การตัดถนน การวางรางรถไฟ ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ดิน

การอนุรักษ์ป่าไม้
     ๑.คอยระวังไฟไหม้ป่า
     ๒.การจัดต้นไม้ให้ถูกวิธี รู้จักปลูกทดแทนและตัดแบบหมุนเวียน
     ๓.ป้องกันและกำจัดแมลงและจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูพืช
     ๔.กำหนดเขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ และมีสวนพฤกษศาสตร์

การอนุรักษ์สัตว์ป่า
     สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น สมัน บางอย่างกำลังจะสูญพันธุ์ เช่น แรด กระซู่ เลียงผาหรือเยือง ละองงหรือละมั่ง กวางผา เนื้อทราย ควายป่า ดังนั้น จึงมีวันคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ วันที่ ๒๖ ธันวาคมของทุกปี

การจำแนกสัตว์ป่า
     ๑.สัตว์ป่าสงวน คือ สัตว์ป่าที่หายาก ห้ามล่าหรือมีไว้ครอบครอง มี ๑๕ ชนิด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี กวางผา เลียงผา ละอง ควายป่า สมัน นกแต้วแร้วท้องดำ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อ พะยูนหรือหมูน้ำ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
     ๒.สัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ นางอาย ชะนี นกยูง นกปากห่าง ไก่ป่า นกเงือก วัวแดง กวาง อีเก้ง หมูป่า กระต่ายป่า เป็นต้น

No comments:

Post a Comment